top of page
Patient with Healthcare Nurse

กายภาพบำบัด

เพราะคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องสำคัญ เราจึงใส่ใจการฟิ้นฟูให้ผู้ป่วยกลับมาช่วยเหลือตนเอง ลดการพึ่งพาผู้อื่นและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิมอีกครั้ง

PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION

นพ. คมเสก พรหโมปกรณ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำศูนย์อัครา

นักกายภาพบำบัด

- ฝึกเดิน นั่ง และ ยืน

- ฝึกการทรงตัว เดินขึ้นลงบันได

- ฟื้นฟูกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เสริมความ 

    แข็งแรงของกล้ามเนื้อ

- โปรแกรมฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยหลอด            เลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต

- โปรแกรมฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคปอด

- โปรแกรมฟื้นฟูหลังผ่าตัด

     - เปลี่ยนข้อกระดูกสะโพก ข้อเข่า

     - โรคหัวใจ หลังทำบายพาส

นักกิจกรรมบำบัด

- ฝึกกลืน

- ฝึกพูดเบื้องต้น

- ฟื้นฟูการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

- ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก (มือ)

- กระตุ้นสมองและการนึกคิดในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองหรือความจำเสื่อม

- กระตุ้นพัฒนาการเด็ก

การกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

(Transcranial Magnetic Stimulation) , TMS

นวัตกรรมใหม่ ทางเลือกเพื่อการฟื้นฟูที่มากกว่าการทำกายภาพบำบัดแบบเดิม

(ราคาพิเศษ ในความร่วมมือกับ รพ. นครธน)

กิจกรรมภายในศูนย์

bottom of page