กายภาพบำบัด

เพราะคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องสำคัญ เราจึงใส่ใจการฟิ้นฟูให้ผู้ป่วยกลับมาช่วยเหลือตนเอง ลดการพึ่งพาผู้อื่นและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิมอีกครั้ง

PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION

นพ. คมเสก พรหโมปกรณ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำศูนย์อัครา

นักกายภาพบำบัด

- ฝึกเดิน นั่ง และ ยืน

- ฝึกการทรงตัว

- ฟื้นฟูกล้ามเนื้อมัดใหญ่

- โปรแกรมฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

- ฝึกกล้ามเนื้อการหายใจ

- เตียงปรับองศา

- กระตุ้นด้วยคลื่นความถี่สูง

นักกิจกรรมบำบัด

- ฝึกกลืน

- ฝึกพูด

- ฟื้นฟูการทำกิจวัตรประจำวัน

- ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก (มือ)

- กระตุ้นสมองและการนึกคิด

- กระตุ้นความจำ

Occupational therapy

กิจกรรมบำบัด

เพราะการรักษาทางกิจกรรมบำบัดเป็นการรักษาที่อาศัยทั้งด้านศาสตร์และศิลป์  ไม่ได้มุ่งเน้นรักษาแต่เพียงองค์ประกอบทางร่างกายของผู้รับบริการเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญในเรื่องของสภาพจิตใจของผู้รับบริการอีกด้วย นักกิจกรรมบำบัดจะต้องมีไมตรีจิตที่ดีต่อผู้รับบริการ มีจินตนาการที่สร้างสรรค์ต่อการรักษา รับฟังและจูงใจสร้างความหวังที่เป็นไปได้ให้แก่ผู้รับบริการ คอยสนับสนุนให้กำลังใจแก่ผู้รับบริการให้มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิตต่อไป

©2017 by The Akkara care. Proudly created with Wix.com

แจกันทิวลิป_edited.jpg