การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 

 

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนั้น จุดประสงค์สำคัญคือการทำให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวและสังคมได้ปกติหรือเหมือนเดิมมากที่สุด สิ่งสำคัญคือ ทีมแพทย์ที่ทำการรักษา การกายภาพบำบัด ระยะเวลาในการฟื้นฟูความรุนแรงของโรค และความร่วมมือจากคนไข้ด้วย ทางการแพทย์แบ่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเป็น 3 ระดับ

• ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงน้อย : กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เมื่อรักษาหายแล้ว ไม่มีอาการปรากฏให้เห็นหรืออาจมองไม่ออกว่าเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

• ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงปานกลาง : กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องทำการกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง สามารถกลับมาใช้ชีวิตเกือบปกติได้

• ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมาก : กลุ่มนี้จะเป็นการรักษาตามอาการและป้องกันโรคแทรกซ้อน ที่อาจเกิดขึ้น

               การฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง คือ การกายภาพบำบัดหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอาจมีอาการหรือความบกพร่องปรากฏเพียงอย่างเดียวหรือมากกว่า 1 อย่าง ดังนั้นทีมแพทย์ที่รักษาต้องมีความชำนาญในด้านต่างๆมาร่วมประเมินวางแผนในการรักษาผู้ป่วย ทีมแพทย์ผู้รักษาควรประกอบด้วย

• แพทย์ระบบประสาทและสมอง

• แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

• นักกายภาพบำบัด

• นักกิจกรรมบำบัด

• พยาบาลวิชาชีพ

• นักโภชนาการ

             

                ที่อยู่อาศัยหรือสภาพแวดล้อมสำหรับการฟื้นฟูหรือการกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ควรออกแบบมาเพื่อผู้ป่วย  ซึ่งใช้หลักการเดียวกันกับการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ เพราะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต้องระวังการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ อุปกรณ์พร้อมสำหรับการทำกายภาพบำบัด อากาศปลอดโปร่ง ซึ่งจะส่งผลดีทั้งร่างกายและจิตใจ

              การฝึกกลืนอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทีมแพทย์จะประเมินอาการผู้ป่วยว่าสามารถกลืนอาหารเองได้หรือไม่ กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถกลืนอาหารเองได้ ไม่ควรให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารเองเพราะอาจทำให้เกิดการสำลัก หรือปอดติดเชื้อได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิต เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยขาดสารอาหาร ต้องให้อาหารทางสายยางแทน การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจึงรวมไปถึงการฝึกกลืนอาหารด้วยตัวเองและการฝึกนั้นควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกิจกรรมบำบัด

               ระยะเวลาที่ทำการฟื้นฟู ควรทำในช่วง 3-6 เดือน เป็นช่วงเวลาที่ต้องใส่ใจมากที่สุด เพราะหากระยะเวลาเกิน 6 เดือนไปแล้ว สภาพร่างกายหรืออาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นเช่นไร มักจะอยู่ในระดับนั้นไปตลอด ดังนั้นในช่วงเวลา 3-6 เดือนดังกล่าว ผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วย ควรทุ่มเททำการกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดอย่างใกล้ชิด ซึ่งถ้าจะกล่าว ช่วงเวลา 3-6 เดือน จะเป็นตัวกำหนดช่วงเวลาที่เหลือของผู้ป่วยเอง รวมทั้งญาติผู้ใกล้ชิด คือถ้าหากในช่วงเวลาที่ทำการฟื้นฟูจนสามารถทำให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติแล้ว การดูแลหลังจากนั้นจะทำได้ง่าย

            ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีหลายแห่งที่เปิดให้บริการ ศูนย์ฯที่ดีนั้น ควรพร้อมด้วยทีมแพทย์มีความชำนาญ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ผู้ดูแลที่ได้รับการฝึกอบรม สภาพแวดล้อมที่ดี ที่อยู่อาศัยที่ถูกออกแบบมาผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ

            ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Akkara Care มีพร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด สามารถให้คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และมีสถานที่ที่พร้อมสำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือผู้สูงอายุ สามารถเข้าเยี่ยมเวปไซต์ของศูนย์ดุแลผู้สูงอายุ Akkara Care ได้ที่ www.akkaracare.com หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 0863182604, 0971014082

Please reload

Featured Posts

การจัดพื้นที่รอบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ

May 15, 2016

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

©2017 by The Akkara care. Proudly created with Wix.com