Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Trancranial magnetic stimulation (TMS) อีกทางเลือกหนึ่งในการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง

Trancranial magnetic stimulation (TMS) คือ การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระตุ้นที่สมอง เส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อ เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คล้ายกับเครื่อง MRI การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จะมีช่วงเวลาที่เรียกว่า ช่วงเวลาทอง ประมาณ 3-6 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่ร่างการผู้ป่วยจะฟื้นฟูได้ดีที่สุด หลังจากนั้นการตอบสนองต่อการฟื้นฟูน้อยลง แต่การรักษาด้วย TMS จะช่วยให้ร่างกายยังมีการฟื้นตัวได้มากขึ้นกว่าการทำกายภาพบำบัดปกติ โดยปกติแล้วจะเริ่มทำ TMS หลังเส้นเลือดสมองตีบประมาณ 3 เดือน

เครื่องTMS จะทำงานโดยส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากภายนอก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะสร้างการเหนี่ยวนำเส้นประสาท เร่งการฟื้นฟู เร่งการเชื่อมต่อกันของเส้นประสาท

การรักษาด้วย TMS ต้องทำด้วยแพทย์ผู้เชียวชาญ และมีการวางแผนรักษาร่วมกับการรักษาทางหลักนอกเหนือจากการกายภาพบำบัด ผู้ป่วยควรเตรียมประวัติการรักษา ยาที่ทาน แพทย์จะเป็นผู้ประเมินและวางแผนการรักษา ควรทำสัปดาห์ละ 2 ครั้งเป็นแย่างน้อย และต้องทำการรักษาไปแล้วประมาณ 5-10 ครั้ง ถึงจะประเมินผลรักษาได้

ไม่ควรทำ TMS ในผู้ป่วยที่ยังควบคุมการชักไม่ได้ หรือมีโลหะฝังอยู่ในสมอง หรือเครื่องอิเล็คโทรนิกในร่างกาย และยังไม่สามารถทดแทนการทำกายภาพบำบัดได้

ผู้ป่วยในศูนย์อัครา สามารถทำ TMS ที่รพ. นครธน ได้ในราคาพิเศษ